Aktuel pr. 27. marts 2019

  EDR Herning afdelings Vedtægter

§ 1    Navn og hjemsted

Foreningens navn Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR), Herning

Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

         § 2    Foreningens formål
Er
gennem sociale arrangementer på
samle interesserede i amatørradio og elektronik,
støtte den enkelte i bestræbelserne
på på forbedret den tekniske kan ved afholdelse
af møder, foredrag og kurser,

       § 3     Medlemskreds
Som medlem optages enhver amatørradio- og teknik- interesseret. Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til afdelingens bestyrelse.

 Såfremt flere medlemmer tilhører samme husstand, og ét af disse betaler familiekontingent,

kan de andre optages som familiemedlemmer. Familiekontingentet giver max. ved  afstemninger.

Et medlem, færd verden og optræden modvirker foreningens formål og virke, kan

af bestyrelsen ekskluderes uden varsel.

 

§ 4    Ordinær generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år inden for februar måned med følgende dagsorden:

 

  ULIGE ÅRSTAL:

          1. Valg af dirigent                            

          2. Formandens beretning 

          3. Kassereren er i 1990’s

 1. skab og forslag til næste års kontingent.

            4. Indkomne forslag

            5. Valg af kasserer

            6. Valg af næstformand

            7. Eventuelt

   

         

LIGE ÅRSTAL

       1. Valg af dirigent

       2. Formandens beretning

        3. Kassereren i
1990’s

skab og forslag til næste års kontingent.

       4. Indkomne forslag

       5. Valg af formand

       6. Valg af revisor

       7. Valg af revisorsuppleant

       8. Eventuelt

 

Indkaldelse til ordinærforsamling general sker gennem
tidsskriftet OZ eller skriftligt til medlemmerne mindst 14 dage før, generalforsamlingen finder sted.

Eventuelle forslag, der er behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

General træffer sine sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækningforsamlingen

Valg til bestyrelsen kan foregå skriftligt.

General er kun beslutningsdygtig i sager, der er opført påforsamlingen.

Alle besten skal have amatørradio licens.

Mindst 1 beplader skal have licens til HF.

§ 5 Ekstraordinærforsamling generelt

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis flertallet af bestyrelsen stemmer herfor,

eller mindst 20% af medlemmernes skriftligt anmoder herom.

1 måned efter 1992.

Indvarsling skal ske mindst 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Medlemmerne, som har har begæret
ekstraordinær generalforsamling, skal være repræsenteret på denne.

§ 6        Ledelse og tegningsret

             Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand og kasserer.

             Revisor er suppleant til bestyrelsen.

             Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ved oprettelse af bank- og/eller   
             girokonto af formanden og kassereren i fællesskab.

             Ved optagelse af evt. lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

             Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år og bør være 
             medlem af EDR’s hovedafdeling.

 § 7      Økonomi, regnskab og revision

             Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

             Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet overfor generalforsamlingen. 

                

             Foreningens regnskab føres af kassereren.

               

             Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 § 8      Afdelingens opløsning:

            Afdelingens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette særligt er fremhævet
             indkaldelsen og hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

             Samtidigt skal der træffes bestemmelse angående afdelingens aktiver og passiver,  der skal
             anvendes til velgørende eller almennyttige formål i Herning Kommune.

 § 9       Afdelingens adresse er:

             E.D.R. – Herning Afdeling
             Kollundvej 35 – Lind
             DK – 7400 Herning

§ 10     Datering:

            Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den. 02/04-1980,   05/04-2000,

            15/4-2004,  7/4-2010,  6/4-2011,  15/4-2015.  27/3-2019